کمترین: 
475.25
بیشترین: 
485.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 476.38 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:20","price":476.38},{"date":"1396/05/06 01:00","price":476.75},{"date":"1396/05/06 02:00","price":477.13},{"date":"1396/05/06 05:20","price":477},{"date":"1396/05/06 06:00","price":476.75},{"date":"1396/05/06 06:20","price":475.75},{"date":"1396/05/06 07:00","price":476},{"date":"1396/05/06 08:00","price":475.63},{"date":"1396/05/06 09:00","price":475.5},{"date":"1396/05/06 09:20","price":475.25},{"date":"1396/05/06 10:00","price":475.75},{"date":"1396/05/06 10:20","price":475.63},{"date":"1396/05/06 11:00","price":475.75},{"date":"1396/05/06 11:20","price":476.13},{"date":"1396/05/06 12:00","price":476},{"date":"1396/05/06 12:20","price":477.38},{"date":"1396/05/06 01:00","price":476.38},{"date":"1396/05/06 01:20","price":475.63},{"date":"1396/05/06 02:00","price":476.63},{"date":"1396/05/06 02:20","price":476.5},{"date":"1396/05/06 03:00","price":477.38},{"date":"1396/05/06 06:00","price":478.88},{"date":"1396/05/06 06:20","price":480.5},{"date":"1396/05/06 07:00","price":480.38},{"date":"1396/05/06 07:20","price":481.88},{"date":"1396/05/06 08:00","price":483.63},{"date":"1396/05/06 08:20","price":484.38},{"date":"1396/05/06 09:00","price":485.13},{"date":"1396/05/06 10:00","price":485.5},{"date":"1396/05/06 10:20","price":485},{"date":"1396/05/06 11:00","price":485.13},{"date":"1396/05/06 11:20","price":485.38}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398