پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
498640
بیشترین: 
503781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503781 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:10","price":499631},{"date":"1396/05/06 12:20","price":499552},{"date":"1396/05/06 12:30","price":499433},{"date":"1396/05/06 12:40","price":499195},{"date":"1396/05/06 12:50","price":499433},{"date":"1396/05/06 01:00","price":499235},{"date":"1396/05/06 01:10","price":499195},{"date":"1396/05/06 01:20","price":498878},{"date":"1396/05/06 01:40","price":499274},{"date":"1396/05/06 02:50","price":499235},{"date":"1396/05/06 03:00","price":499274},{"date":"1396/05/06 03:09","price":499433},{"date":"1396/05/06 03:10","price":499472},{"date":"1396/05/06 03:20","price":499552},{"date":"1396/05/06 03:30","price":499274},{"date":"1396/05/06 03:40","price":499235},{"date":"1396/05/06 03:50","price":499155},{"date":"1396/05/06 04:10","price":499274},{"date":"1396/05/06 04:20","price":499116},{"date":"1396/05/06 04:30","price":499472},{"date":"1396/05/06 04:40","price":499591},{"date":"1396/05/06 05:00","price":499512},{"date":"1396/05/06 05:10","price":499710},{"date":"1396/05/06 05:20","price":499552},{"date":"1396/05/06 05:30","price":499433},{"date":"1396/05/06 05:40","price":499393},{"date":"1396/05/06 05:50","price":499314},{"date":"1396/05/06 06:00","price":499116},{"date":"1396/05/06 06:10","price":499235},{"date":"1396/05/06 06:20","price":499116},{"date":"1396/05/06 06:40","price":499354},{"date":"1396/05/06 06:50","price":499393},{"date":"1396/05/06 07:00","price":499314},{"date":"1396/05/06 07:10","price":499274},{"date":"1396/05/06 07:30","price":499314},{"date":"1396/05/06 07:40","price":499354},{"date":"1396/05/06 07:50","price":499314},{"date":"1396/05/06 08:00","price":499036},{"date":"1396/05/06 08:10","price":498957},{"date":"1396/05/06 08:30","price":498719},{"date":"1396/05/06 08:40","price":498640},{"date":"1396/05/06 08:50","price":498719},{"date":"1396/05/06 09:00","price":498838},{"date":"1396/05/06 09:10","price":498759},{"date":"1396/05/06 09:30","price":498799},{"date":"1396/05/06 09:40","price":498719},{"date":"1396/05/06 09:50","price":498799},{"date":"1396/05/06 10:00","price":498997},{"date":"1396/05/06 10:20","price":499235},{"date":"1396/05/06 10:40","price":499116},{"date":"1396/05/06 10:50","price":499472},{"date":"1396/05/06 11:00","price":499274},{"date":"1396/05/06 11:10","price":499380},{"date":"1396/05/06 11:20","price":499339},{"date":"1396/05/06 11:30","price":499168},{"date":"1396/05/06 11:40","price":499683},{"date":"1396/05/06 11:50","price":499406},{"date":"1396/05/06 12:00","price":499261},{"date":"1396/05/06 12:10","price":499499},{"date":"1396/05/06 12:20","price":499564},{"date":"1396/05/06 12:30","price":499459},{"date":"1396/05/06 12:40","price":499697},{"date":"1396/05/06 12:50","price":499221},{"date":"1396/05/06 01:00","price":499723},{"date":"1396/05/06 01:10","price":499445},{"date":"1396/05/06 01:20","price":499327},{"date":"1396/05/06 01:30","price":499261},{"date":"1396/05/06 01:40","price":499314},{"date":"1396/05/06 01:50","price":499393},{"date":"1396/05/06 02:00","price":499486},{"date":"1396/05/06 02:10","price":499341},{"date":"1396/05/06 02:20","price":499327},{"date":"1396/05/06 02:30","price":499222},{"date":"1396/05/06 02:40","price":498891},{"date":"1396/05/06 02:50","price":499050},{"date":"1396/05/06 02:55","price":499208},{"date":"1396/05/06 03:10","price":499010},{"date":"1396/05/06 03:20","price":498812},{"date":"1396/05/06 03:30","price":499010},{"date":"1396/05/06 03:40","price":499090},{"date":"1396/05/06 03:50","price":498931},{"date":"1396/05/06 04:00","price":499010},{"date":"1396/05/06 04:10","price":498852},{"date":"1396/05/06 04:20","price":499050},{"date":"1396/05/06 04:30","price":499288},{"date":"1396/05/06 04:40","price":499525},{"date":"1396/05/06 04:50","price":499724},{"date":"1396/05/06 05:00","price":500080},{"date":"1396/05/06 05:10","price":501705},{"date":"1396/05/06 05:20","price":501362},{"date":"1396/05/06 05:30","price":500820},{"date":"1396/05/06 05:40","price":500701},{"date":"1396/05/06 05:50","price":500530},{"date":"1396/05/06 06:00","price":501150},{"date":"1396/05/06 06:10","price":500992},{"date":"1396/05/06 06:20","price":501401},{"date":"1396/05/06 06:30","price":501745},{"date":"1396/05/06 06:40","price":501626},{"date":"1396/05/06 06:50","price":501705},{"date":"1396/05/06 07:00","price":501824},{"date":"1396/05/06 07:10","price":502115},{"date":"1396/05/06 07:20","price":501917},{"date":"1396/05/06 07:30","price":502274},{"date":"1396/05/06 07:40","price":502393},{"date":"1396/05/06 07:50","price":502816},{"date":"1396/05/06 08:00","price":503702},{"date":"1396/05/06 08:10","price":503689},{"date":"1396/05/06 08:20","price":503464},{"date":"1396/05/06 08:30","price":503292},{"date":"1396/05/06 08:40","price":503570},{"date":"1396/05/06 08:50","price":503252},{"date":"1396/05/06 09:00","price":503384},{"date":"1396/05/06 09:20","price":503424},{"date":"1396/05/06 09:40","price":503345},{"date":"1396/05/06 09:50","price":503464},{"date":"1396/05/06 10:00","price":503543},{"date":"1396/05/06 10:10","price":503583},{"date":"1396/05/06 10:20","price":503345},{"date":"1396/05/06 10:30","price":503305},{"date":"1396/05/06 10:50","price":503265},{"date":"1396/05/06 11:00","price":503226},{"date":"1396/05/06 11:10","price":503424},{"date":"1396/05/06 11:20","price":503622},{"date":"1396/05/06 11:30","price":503741},{"date":"1396/05/06 11:40","price":503781}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398