پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
498903
بیشترین: 
503781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503781 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:10","price":499894},{"date":"1396/05/06 12:20","price":499815},{"date":"1396/05/06 12:30","price":499696},{"date":"1396/05/06 12:40","price":499458},{"date":"1396/05/06 12:50","price":499696},{"date":"1396/05/06 01:00","price":499498},{"date":"1396/05/06 01:10","price":499458},{"date":"1396/05/06 01:20","price":499141},{"date":"1396/05/06 01:40","price":499537},{"date":"1396/05/06 02:50","price":499498},{"date":"1396/05/06 03:00","price":499537},{"date":"1396/05/06 03:09","price":499696},{"date":"1396/05/06 03:10","price":499736},{"date":"1396/05/06 03:20","price":499815},{"date":"1396/05/06 03:30","price":499537},{"date":"1396/05/06 03:40","price":499498},{"date":"1396/05/06 03:50","price":499418},{"date":"1396/05/06 04:10","price":499537},{"date":"1396/05/06 04:20","price":499379},{"date":"1396/05/06 04:30","price":499736},{"date":"1396/05/06 04:40","price":499855},{"date":"1396/05/06 05:00","price":499775},{"date":"1396/05/06 05:10","price":499974},{"date":"1396/05/06 05:20","price":499815},{"date":"1396/05/06 05:30","price":499696},{"date":"1396/05/06 05:40","price":499656},{"date":"1396/05/06 05:50","price":499577},{"date":"1396/05/06 06:00","price":499379},{"date":"1396/05/06 06:10","price":499498},{"date":"1396/05/06 06:20","price":499379},{"date":"1396/05/06 06:40","price":499617},{"date":"1396/05/06 06:50","price":499656},{"date":"1396/05/06 07:00","price":499577},{"date":"1396/05/06 07:10","price":499537},{"date":"1396/05/06 07:30","price":499577},{"date":"1396/05/06 07:40","price":499617},{"date":"1396/05/06 07:50","price":499577},{"date":"1396/05/06 08:00","price":499299},{"date":"1396/05/06 08:10","price":499220},{"date":"1396/05/06 08:30","price":498982},{"date":"1396/05/06 08:40","price":498903},{"date":"1396/05/06 08:50","price":498982},{"date":"1396/05/06 09:00","price":499101},{"date":"1396/05/06 09:10","price":499022},{"date":"1396/05/06 09:30","price":499061},{"date":"1396/05/06 09:40","price":498982},{"date":"1396/05/06 09:50","price":499061},{"date":"1396/05/06 10:00","price":499260},{"date":"1396/05/06 10:20","price":499498},{"date":"1396/05/06 10:40","price":499379},{"date":"1396/05/06 10:50","price":499736},{"date":"1396/05/06 11:00","price":499537},{"date":"1396/05/06 11:10","price":499577},{"date":"1396/05/06 11:20","price":499339},{"date":"1396/05/06 11:30","price":499299},{"date":"1396/05/06 11:40","price":499815},{"date":"1396/05/06 11:50","price":499537},{"date":"1396/05/06 12:00","price":499458},{"date":"1396/05/06 12:10","price":499696},{"date":"1396/05/06 12:30","price":499656},{"date":"1396/05/06 12:40","price":499894},{"date":"1396/05/06 12:50","price":499418},{"date":"1396/05/06 01:00","price":499855},{"date":"1396/05/06 01:10","price":499577},{"date":"1396/05/06 01:20","price":499458},{"date":"1396/05/06 01:40","price":499577},{"date":"1396/05/06 01:50","price":499656},{"date":"1396/05/06 02:00","price":499815},{"date":"1396/05/06 02:10","price":499736},{"date":"1396/05/06 02:20","price":499656},{"date":"1396/05/06 02:30","price":499617},{"date":"1396/05/06 02:40","price":499220},{"date":"1396/05/06 02:50","price":499379},{"date":"1396/05/06 02:55","price":499537},{"date":"1396/05/06 03:10","price":499339},{"date":"1396/05/06 03:20","price":499141},{"date":"1396/05/06 03:30","price":499339},{"date":"1396/05/06 03:40","price":499418},{"date":"1396/05/06 03:50","price":499260},{"date":"1396/05/06 04:00","price":499339},{"date":"1396/05/06 04:10","price":499180},{"date":"1396/05/06 04:20","price":499379},{"date":"1396/05/06 04:30","price":499617},{"date":"1396/05/06 04:40","price":499855},{"date":"1396/05/06 04:50","price":500053},{"date":"1396/05/06 05:00","price":500410},{"date":"1396/05/06 05:10","price":502036},{"date":"1396/05/06 05:20","price":501798},{"date":"1396/05/06 05:30","price":501282},{"date":"1396/05/06 05:40","price":501163},{"date":"1396/05/06 05:50","price":500925},{"date":"1396/05/06 06:00","price":501481},{"date":"1396/05/06 06:10","price":501322},{"date":"1396/05/06 06:20","price":501798},{"date":"1396/05/06 06:30","price":502076},{"date":"1396/05/06 06:40","price":501957},{"date":"1396/05/06 06:50","price":502036},{"date":"1396/05/06 07:00","price":502155},{"date":"1396/05/06 07:10","price":502313},{"date":"1396/05/06 07:20","price":502115},{"date":"1396/05/06 07:30","price":502472},{"date":"1396/05/06 07:40","price":502393},{"date":"1396/05/06 07:50","price":502750},{"date":"1396/05/06 08:00","price":503702},{"date":"1396/05/06 08:10","price":503622},{"date":"1396/05/06 08:20","price":503464},{"date":"1396/05/06 08:30","price":503226},{"date":"1396/05/06 08:40","price":503503},{"date":"1396/05/06 08:50","price":503186},{"date":"1396/05/06 09:00","price":503384},{"date":"1396/05/06 09:20","price":503424},{"date":"1396/05/06 09:40","price":503345},{"date":"1396/05/06 09:50","price":503464},{"date":"1396/05/06 10:00","price":503543},{"date":"1396/05/06 10:10","price":503583},{"date":"1396/05/06 10:20","price":503345},{"date":"1396/05/06 10:30","price":503305},{"date":"1396/05/06 10:50","price":503265},{"date":"1396/05/06 11:00","price":503226},{"date":"1396/05/06 11:10","price":503424},{"date":"1396/05/06 11:20","price":503622},{"date":"1396/05/06 11:30","price":503741},{"date":"1396/05/06 11:40","price":503781}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398