کمترین: 
51.35
بیشترین: 
52.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:00","price":51.5},{"date":"1396/05/06 12:20","price":51.45},{"date":"1396/05/06 01:00","price":51.61},{"date":"1396/05/06 03:20","price":51.63},{"date":"1396/05/06 05:20","price":51.53},{"date":"1396/05/06 06:00","price":51.55},{"date":"1396/05/06 06:20","price":51.45},{"date":"1396/05/06 07:00","price":51.46},{"date":"1396/05/06 08:00","price":51.45},{"date":"1396/05/06 08:20","price":51.4},{"date":"1396/05/06 09:00","price":51.39},{"date":"1396/05/06 09:20","price":51.35},{"date":"1396/05/06 10:00","price":51.39},{"date":"1396/05/06 10:20","price":51.38},{"date":"1396/05/06 11:00","price":51.43},{"date":"1396/05/06 11:20","price":51.45},{"date":"1396/05/06 12:00","price":51.48},{"date":"1396/05/06 12:20","price":51.52},{"date":"1396/05/06 01:00","price":51.45},{"date":"1396/05/06 01:20","price":51.52},{"date":"1396/05/06 02:00","price":51.72},{"date":"1396/05/06 02:20","price":51.68},{"date":"1396/05/06 03:00","price":51.73},{"date":"1396/05/06 03:20","price":51.74},{"date":"1396/05/06 04:00","price":51.69},{"date":"1396/05/06 05:00","price":51.62},{"date":"1396/05/06 05:20","price":51.72},{"date":"1396/05/06 06:00","price":51.8},{"date":"1396/05/06 06:20","price":51.85},{"date":"1396/05/06 07:00","price":51.98},{"date":"1396/05/06 07:20","price":52.07},{"date":"1396/05/06 08:00","price":52.5},{"date":"1396/05/06 08:20","price":52.44},{"date":"1396/05/06 09:00","price":52.43},{"date":"1396/05/06 09:20","price":52.47},{"date":"1396/05/06 10:00","price":52.52},{"date":"1396/05/06 10:20","price":52.45},{"date":"1396/05/06 11:00","price":52.39},{"date":"1396/05/06 11:20","price":52.27}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398