کمترین: 
48.9
بیشترین: 
49.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در تاریخ 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.02 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:00","price":49.02},{"date":"1396/05/06 12:20","price":48.97},{"date":"1396/05/06 01:00","price":49.15},{"date":"1396/05/06 02:00","price":49.18},{"date":"1396/05/06 03:20","price":49.12},{"date":"1396/05/06 04:00","price":49.13},{"date":"1396/05/06 04:20","price":49.14},{"date":"1396/05/06 05:00","price":49.13},{"date":"1396/05/06 05:20","price":49.08},{"date":"1396/05/06 06:00","price":49.1},{"date":"1396/05/06 06:20","price":48.99},{"date":"1396/05/06 07:00","price":49.01},{"date":"1396/05/06 07:20","price":49},{"date":"1396/05/06 08:20","price":48.96},{"date":"1396/05/06 09:00","price":48.94},{"date":"1396/05/06 09:20","price":48.9},{"date":"1396/05/06 10:00","price":48.94},{"date":"1396/05/06 10:20","price":48.91},{"date":"1396/05/06 11:00","price":48.97},{"date":"1396/05/06 11:20","price":48.98},{"date":"1396/05/06 12:00","price":49},{"date":"1396/05/06 12:20","price":49.03},{"date":"1396/05/06 01:00","price":48.97},{"date":"1396/05/06 01:20","price":48.99},{"date":"1396/05/06 02:00","price":49.02},{"date":"1396/05/06 02:20","price":49},{"date":"1396/05/06 03:00","price":49.04},{"date":"1396/05/06 03:20","price":49.1},{"date":"1396/05/06 04:00","price":49.08},{"date":"1396/05/06 05:00","price":49},{"date":"1396/05/06 05:20","price":49.11},{"date":"1396/05/06 06:00","price":49.19},{"date":"1396/05/06 06:20","price":49.21},{"date":"1396/05/06 07:00","price":49.33},{"date":"1396/05/06 07:20","price":49.41},{"date":"1396/05/06 08:00","price":49.64},{"date":"1396/05/06 08:20","price":49.65},{"date":"1396/05/06 09:00","price":49.63},{"date":"1396/05/06 09:20","price":49.71},{"date":"1396/05/06 10:00","price":49.75},{"date":"1396/05/06 10:20","price":49.68},{"date":"1396/05/06 11:00","price":49.65},{"date":"1396/05/06 11:20","price":49.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398