قیمت تسویه سکه در تاریخ 5 مرداد 1396

کمترین: 
1214000
بیشترین: 
1214000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1214000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:40","price":1214000}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397