کمترین: 
293000
بیشترین: 
293000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه تاریخ پایین در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 293000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 11:30","price":293000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398