کمترین: 
580000
بیشترین: 
580000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه تاریخ پایین در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 580000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 11:30","price":580000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398