کمترین: 
1168000
بیشترین: 
1168000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تمام سکه تاریخ پایین در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1168000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 11:30","price":1168000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398