کمترین: 
4005
بیشترین: 
4010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4008 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":4005},{"date":"1396/05/05 10:30","price":4007},{"date":"1396/05/05 11:15","price":4009},{"date":"1396/05/05 12:30","price":4008},{"date":"1396/05/05 05:30","price":4010},{"date":"1396/05/05 05:45","price":4008}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398