کمترین: 
1112
بیشترین: 
1116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1113 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":1113},{"date":"1396/05/05 10:30","price":1114},{"date":"1396/05/05 12:00","price":1116},{"date":"1396/05/05 12:30","price":1114},{"date":"1396/05/05 01:45","price":1113},{"date":"1396/05/05 05:30","price":1112},{"date":"1396/05/05 05:45","price":1113}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398