کمترین: 
4973
بیشترین: 
4989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4984 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":4973},{"date":"1396/05/05 10:45","price":4975},{"date":"1396/05/05 11:15","price":4987},{"date":"1396/05/05 12:00","price":4989},{"date":"1396/05/05 12:45","price":4984},{"date":"1396/05/05 05:30","price":4988},{"date":"1396/05/05 05:45","price":4984}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398