کمترین: 
4566
بیشترین: 
4616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4595 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":4566},{"date":"1396/05/05 10:45","price":4568},{"date":"1396/05/05 11:15","price":4576},{"date":"1396/05/05 11:30","price":4579},{"date":"1396/05/05 11:45","price":4587},{"date":"1396/05/05 12:00","price":4616},{"date":"1396/05/05 12:15","price":4614},{"date":"1396/05/05 12:30","price":4612},{"date":"1396/05/05 12:45","price":4607},{"date":"1396/05/05 01:00","price":4596},{"date":"1396/05/05 01:30","price":4594},{"date":"1396/05/05 01:45","price":4595}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398