پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
498149
بیشترین: 
502419
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 500013 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":500949},{"date":"1396/05/05 12:10","price":500830},{"date":"1396/05/05 12:20","price":501147},{"date":"1396/05/05 12:30","price":501028},{"date":"1396/05/05 12:40","price":500909},{"date":"1396/05/05 01:00","price":500750},{"date":"1396/05/05 01:10","price":500671},{"date":"1396/05/05 01:20","price":500830},{"date":"1396/05/05 01:30","price":500949},{"date":"1396/05/05 01:40","price":500989},{"date":"1396/05/05 02:50","price":500552},{"date":"1396/05/05 03:00","price":501068},{"date":"1396/05/05 03:10","price":501147},{"date":"1396/05/05 03:30","price":501187},{"date":"1396/05/05 03:40","price":501068},{"date":"1396/05/05 03:50","price":501108},{"date":"1396/05/05 04:00","price":501028},{"date":"1396/05/05 04:10","price":501068},{"date":"1396/05/05 04:20","price":500671},{"date":"1396/05/05 04:30","price":500710},{"date":"1396/05/05 04:40","price":500909},{"date":"1396/05/05 04:50","price":501584},{"date":"1396/05/05 05:10","price":501465},{"date":"1396/05/05 05:20","price":501386},{"date":"1396/05/05 05:40","price":501664},{"date":"1396/05/05 05:50","price":501306},{"date":"1396/05/05 06:00","price":501346},{"date":"1396/05/05 06:10","price":501386},{"date":"1396/05/05 06:20","price":501545},{"date":"1396/05/05 06:30","price":501902},{"date":"1396/05/05 06:40","price":501863},{"date":"1396/05/05 06:50","price":501783},{"date":"1396/05/05 07:10","price":501743},{"date":"1396/05/05 07:20","price":501823},{"date":"1396/05/05 07:30","price":502101},{"date":"1396/05/05 07:40","price":502180},{"date":"1396/05/05 07:50","price":502061},{"date":"1396/05/05 08:00","price":502180},{"date":"1396/05/05 08:20","price":502419},{"date":"1396/05/05 08:30","price":502339},{"date":"1396/05/05 08:40","price":502101},{"date":"1396/05/05 08:50","price":502379},{"date":"1396/05/05 09:00","price":502339},{"date":"1396/05/05 09:10","price":502101},{"date":"1396/05/05 09:20","price":502021},{"date":"1396/05/05 09:30","price":501783},{"date":"1396/05/05 09:40","price":501823},{"date":"1396/05/05 09:50","price":501743},{"date":"1396/05/05 10:00","price":501823},{"date":"1396/05/05 10:10","price":502220},{"date":"1396/05/05 10:20","price":502300},{"date":"1396/05/05 10:30","price":502101},{"date":"1396/05/05 10:50","price":501584},{"date":"1396/05/05 11:10","price":501823},{"date":"1396/05/05 11:20","price":501624},{"date":"1396/05/05 11:30","price":501584},{"date":"1396/05/05 11:40","price":500806},{"date":"1396/05/05 11:50","price":500714},{"date":"1396/05/05 12:00","price":500476},{"date":"1396/05/05 12:10","price":500371},{"date":"1396/05/05 12:20","price":500266},{"date":"1396/05/05 12:30","price":500147},{"date":"1396/05/05 12:40","price":500120},{"date":"1396/05/05 12:50","price":499922},{"date":"1396/05/05 01:10","price":500503},{"date":"1396/05/05 01:20","price":500595},{"date":"1396/05/05 01:30","price":500806},{"date":"1396/05/05 01:40","price":500912},{"date":"1396/05/05 01:50","price":500859},{"date":"1396/05/05 02:00","price":501031},{"date":"1396/05/05 02:10","price":500727},{"date":"1396/05/05 02:20","price":500806},{"date":"1396/05/05 02:30","price":500687},{"date":"1396/05/05 02:40","price":500489},{"date":"1396/05/05 03:00","price":500727},{"date":"1396/05/05 03:10","price":500965},{"date":"1396/05/05 03:20","price":500806},{"date":"1396/05/05 03:30","price":500846},{"date":"1396/05/05 03:40","price":500925},{"date":"1396/05/05 03:50","price":501282},{"date":"1396/05/05 04:00","price":501203},{"date":"1396/05/05 04:05","price":500965},{"date":"1396/05/05 04:20","price":500608},{"date":"1396/05/05 04:30","price":500569},{"date":"1396/05/05 04:40","price":500529},{"date":"1396/05/05 04:50","price":500608},{"date":"1396/05/05 05:00","price":501163},{"date":"1396/05/05 05:10","price":501362},{"date":"1396/05/05 05:20","price":501560},{"date":"1396/05/05 05:30","price":501441},{"date":"1396/05/05 05:40","price":501044},{"date":"1396/05/05 05:50","price":500687},{"date":"1396/05/05 06:00","price":501005},{"date":"1396/05/05 06:10","price":500925},{"date":"1396/05/05 06:20","price":500569},{"date":"1396/05/05 06:30","price":500846},{"date":"1396/05/05 06:40","price":500608},{"date":"1396/05/05 06:50","price":500450},{"date":"1396/05/05 07:00","price":500370},{"date":"1396/05/05 07:10","price":499220},{"date":"1396/05/05 07:20","price":498625},{"date":"1396/05/05 07:30","price":498586},{"date":"1396/05/05 07:40","price":498982},{"date":"1396/05/05 07:50","price":499498},{"date":"1396/05/05 08:00","price":499220},{"date":"1396/05/05 08:10","price":499022},{"date":"1396/05/05 08:20","price":498982},{"date":"1396/05/05 08:40","price":498863},{"date":"1396/05/05 08:50","price":498586},{"date":"1396/05/05 09:00","price":498149},{"date":"1396/05/05 09:10","price":498506},{"date":"1396/05/05 09:20","price":499180},{"date":"1396/05/05 09:30","price":499220},{"date":"1396/05/05 09:40","price":499061},{"date":"1396/05/05 09:50","price":499299},{"date":"1396/05/05 10:00","price":499656},{"date":"1396/05/05 10:10","price":499815},{"date":"1396/05/05 10:20","price":499736},{"date":"1396/05/05 10:30","price":499696},{"date":"1396/05/05 10:40","price":500013},{"date":"1396/05/05 10:50","price":499656},{"date":"1396/05/05 11:00","price":500132},{"date":"1396/05/05 11:10","price":500331},{"date":"1396/05/05 11:20","price":500608},{"date":"1396/05/05 11:30","price":500251},{"date":"1396/05/05 11:40","price":499974},{"date":"1396/05/05 11:50","price":500013}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398