کمترین: 
2.9
بیشترین: 
2.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.92 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":2.92},{"date":"1396/05/05 12:00","price":2.91},{"date":"1396/05/05 02:20","price":2.92},{"date":"1396/05/05 03:00","price":2.91},{"date":"1396/05/05 03:20","price":2.9},{"date":"1396/05/05 04:20","price":2.91},{"date":"1396/05/05 05:00","price":2.92},{"date":"1396/05/05 05:20","price":2.91},{"date":"1396/05/05 06:20","price":2.92},{"date":"1396/05/05 07:20","price":2.93},{"date":"1396/05/05 08:00","price":2.99},{"date":"1396/05/05 08:20","price":2.98},{"date":"1396/05/05 09:00","price":2.97},{"date":"1396/05/05 09:20","price":2.96},{"date":"1396/05/05 10:20","price":2.97}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399