کمترین: 
1.61
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.62 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":1.62},{"date":"1396/05/05 02:00","price":1.61},{"date":"1396/05/05 02:20","price":1.62},{"date":"1396/05/05 03:20","price":1.61},{"date":"1396/05/05 08:20","price":1.62},{"date":"1396/05/05 12:00","price":1.61},{"date":"1396/05/05 12:20","price":1.62},{"date":"1396/05/05 01:00","price":1.61},{"date":"1396/05/05 03:20","price":1.63},{"date":"1396/05/05 04:20","price":1.62},{"date":"1396/05/05 07:00","price":1.63},{"date":"1396/05/05 08:00","price":1.64},{"date":"1396/05/05 09:20","price":1.65},{"date":"1396/05/05 10:00","price":1.64},{"date":"1396/05/05 10:20","price":1.65},{"date":"1396/05/05 11:00","price":1.64},{"date":"1396/05/05 11:20","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399