کمترین: 
471.13
بیشترین: 
477.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 472.88 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":472.88},{"date":"1396/05/05 01:00","price":473},{"date":"1396/05/05 02:20","price":472.75},{"date":"1396/05/05 05:20","price":472.88},{"date":"1396/05/05 06:00","price":472.63},{"date":"1396/05/05 06:20","price":472.5},{"date":"1396/05/05 07:00","price":472.63},{"date":"1396/05/05 07:20","price":472.38},{"date":"1396/05/05 08:00","price":474.13},{"date":"1396/05/05 08:20","price":474},{"date":"1396/05/05 09:00","price":474.13},{"date":"1396/05/05 09:20","price":474},{"date":"1396/05/05 10:00","price":473.88},{"date":"1396/05/05 10:20","price":473.63},{"date":"1396/05/05 11:00","price":473.88},{"date":"1396/05/05 11:20","price":473.5},{"date":"1396/05/05 12:00","price":473.75},{"date":"1396/05/05 12:20","price":474.63},{"date":"1396/05/05 01:00","price":472.63},{"date":"1396/05/05 01:20","price":473.13},{"date":"1396/05/05 02:00","price":471.88},{"date":"1396/05/05 02:20","price":472.88},{"date":"1396/05/05 03:00","price":473.13},{"date":"1396/05/05 03:20","price":475},{"date":"1396/05/05 04:00","price":475.38},{"date":"1396/05/05 04:20","price":472.63},{"date":"1396/05/05 05:00","price":471.13},{"date":"1396/05/05 05:20","price":471.88},{"date":"1396/05/05 06:00","price":473},{"date":"1396/05/05 06:20","price":473.88},{"date":"1396/05/05 07:00","price":473.38},{"date":"1396/05/05 07:20","price":473.88},{"date":"1396/05/05 08:00","price":474.63},{"date":"1396/05/05 08:20","price":473.63},{"date":"1396/05/05 09:00","price":475.38},{"date":"1396/05/05 09:20","price":476.63},{"date":"1396/05/05 10:00","price":476.25},{"date":"1396/05/05 10:20","price":475.5},{"date":"1396/05/05 11:00","price":477.13},{"date":"1396/05/05 11:20","price":476.25}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399