کمترین: 
50.63
بیشترین: 
51.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 50.94 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":50.94},{"date":"1396/05/05 01:00","price":50.91},{"date":"1396/05/05 02:00","price":50.9},{"date":"1396/05/05 02:20","price":50.95},{"date":"1396/05/05 03:00","price":50.89},{"date":"1396/05/05 03:20","price":50.9},{"date":"1396/05/05 05:20","price":50.86},{"date":"1396/05/05 06:00","price":50.84},{"date":"1396/05/05 06:20","price":50.81},{"date":"1396/05/05 07:00","price":50.82},{"date":"1396/05/05 07:20","price":50.84},{"date":"1396/05/05 08:00","price":50.9},{"date":"1396/05/05 08:20","price":50.93},{"date":"1396/05/05 09:00","price":50.91},{"date":"1396/05/05 09:20","price":50.88},{"date":"1396/05/05 10:00","price":50.87},{"date":"1396/05/05 10:20","price":50.86},{"date":"1396/05/05 11:00","price":50.88},{"date":"1396/05/05 11:20","price":50.9},{"date":"1396/05/05 12:00","price":50.92},{"date":"1396/05/05 12:20","price":51.11},{"date":"1396/05/05 01:00","price":50.88},{"date":"1396/05/05 01:20","price":50.91},{"date":"1396/05/05 02:00","price":50.84},{"date":"1396/05/05 03:00","price":50.86},{"date":"1396/05/05 03:20","price":51.02},{"date":"1396/05/05 04:00","price":51.14},{"date":"1396/05/05 04:20","price":50.74},{"date":"1396/05/05 05:00","price":50.76},{"date":"1396/05/05 05:20","price":50.63},{"date":"1396/05/05 06:00","price":50.73},{"date":"1396/05/05 06:20","price":50.94},{"date":"1396/05/05 07:00","price":50.99},{"date":"1396/05/05 07:20","price":51.13},{"date":"1396/05/05 08:00","price":51.25},{"date":"1396/05/05 08:20","price":51.21},{"date":"1396/05/05 09:00","price":51.38},{"date":"1396/05/05 09:20","price":51.46},{"date":"1396/05/05 10:00","price":51.44},{"date":"1396/05/05 10:20","price":51.49},{"date":"1396/05/05 11:00","price":51.47},{"date":"1396/05/05 11:20","price":51.63}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399