کمترین: 
48.37
بیشترین: 
49.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48.71 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":48.71},{"date":"1396/05/05 01:00","price":48.69},{"date":"1396/05/05 02:00","price":48.7},{"date":"1396/05/05 02:20","price":48.76},{"date":"1396/05/05 03:00","price":48.73},{"date":"1396/05/05 03:20","price":48.64},{"date":"1396/05/05 04:00","price":48.67},{"date":"1396/05/05 05:00","price":48.66},{"date":"1396/05/05 06:00","price":48.64},{"date":"1396/05/05 06:20","price":48.6},{"date":"1396/05/05 07:00","price":48.61},{"date":"1396/05/05 07:20","price":48.63},{"date":"1396/05/05 08:00","price":48.67},{"date":"1396/05/05 08:20","price":48.69},{"date":"1396/05/05 09:20","price":48.67},{"date":"1396/05/05 10:00","price":48.64},{"date":"1396/05/05 11:00","price":48.66},{"date":"1396/05/05 11:20","price":48.68},{"date":"1396/05/05 12:20","price":48.87},{"date":"1396/05/05 01:00","price":48.64},{"date":"1396/05/05 01:20","price":48.69},{"date":"1396/05/05 02:00","price":48.63},{"date":"1396/05/05 02:20","price":48.62},{"date":"1396/05/05 03:00","price":48.68},{"date":"1396/05/05 03:20","price":48.8},{"date":"1396/05/05 04:00","price":48.86},{"date":"1396/05/05 04:20","price":48.46},{"date":"1396/05/05 05:00","price":48.44},{"date":"1396/05/05 05:20","price":48.37},{"date":"1396/05/05 06:00","price":48.46},{"date":"1396/05/05 06:20","price":48.71},{"date":"1396/05/05 07:00","price":48.77},{"date":"1396/05/05 07:20","price":48.85},{"date":"1396/05/05 08:00","price":48.96},{"date":"1396/05/05 08:20","price":48.82},{"date":"1396/05/05 09:00","price":48.92},{"date":"1396/05/05 09:20","price":49.07},{"date":"1396/05/05 10:00","price":49.04},{"date":"1396/05/05 10:20","price":49.11},{"date":"1396/05/05 11:00","price":49.09},{"date":"1396/05/05 11:20","price":49.19}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399