کمترین: 
8674.6
بیشترین: 
8674.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8674.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":8674.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398