کمترین: 
10813.6
بیشترین: 
10813.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10813.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":10813.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398