کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.94 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 03:20","price":2.94},{"date":"1396/05/04 08:00","price":2.95},{"date":"1396/05/04 02:00","price":2.94},{"date":"1396/05/04 02:20","price":2.95},{"date":"1396/05/04 03:00","price":2.94},{"date":"1396/05/04 03:20","price":2.93},{"date":"1396/05/04 04:00","price":2.92},{"date":"1396/05/04 04:20","price":2.91},{"date":"1396/05/04 06:00","price":2.9},{"date":"1396/05/04 06:20","price":2.92},{"date":"1396/05/04 07:00","price":2.91},{"date":"1396/05/04 08:00","price":2.89},{"date":"1396/05/04 10:00","price":2.9},{"date":"1396/05/04 11:00","price":2.91}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398