پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
491483
بیشترین: 
501227
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 501227 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":493655},{"date":"1396/05/04 12:10","price":493576},{"date":"1396/05/04 12:20","price":493615},{"date":"1396/05/04 12:30","price":493694},{"date":"1396/05/04 12:40","price":493852},{"date":"1396/05/04 12:50","price":493773},{"date":"1396/05/04 01:00","price":493813},{"date":"1396/05/04 01:10","price":493734},{"date":"1396/05/04 01:30","price":493576},{"date":"1396/05/04 02:50","price":493457},{"date":"1396/05/04 03:00","price":493813},{"date":"1396/05/04 03:10","price":493615},{"date":"1396/05/04 03:20","price":493655},{"date":"1396/05/04 03:30","price":493497},{"date":"1396/05/04 03:40","price":493536},{"date":"1396/05/04 04:10","price":492904},{"date":"1396/05/04 04:20","price":492786},{"date":"1396/05/04 04:30","price":492707},{"date":"1396/05/04 04:40","price":492549},{"date":"1396/05/04 04:50","price":492391},{"date":"1396/05/04 05:00","price":492589},{"date":"1396/05/04 05:10","price":492510},{"date":"1396/05/04 05:20","price":492628},{"date":"1396/05/04 05:30","price":493062},{"date":"1396/05/04 05:40","price":492904},{"date":"1396/05/04 05:50","price":492865},{"date":"1396/05/04 06:00","price":492904},{"date":"1396/05/04 06:10","price":493062},{"date":"1396/05/04 06:20","price":492983},{"date":"1396/05/04 06:30","price":492944},{"date":"1396/05/04 06:40","price":493023},{"date":"1396/05/04 06:50","price":492944},{"date":"1396/05/04 07:00","price":493023},{"date":"1396/05/04 07:10","price":492983},{"date":"1396/05/04 07:20","price":492944},{"date":"1396/05/04 07:30","price":492825},{"date":"1396/05/04 07:40","price":492628},{"date":"1396/05/04 07:50","price":492549},{"date":"1396/05/04 08:00","price":492510},{"date":"1396/05/04 08:10","price":492312},{"date":"1396/05/04 08:20","price":492233},{"date":"1396/05/04 08:30","price":492589},{"date":"1396/05/04 08:40","price":492549},{"date":"1396/05/04 09:10","price":492944},{"date":"1396/05/04 09:20","price":492825},{"date":"1396/05/04 09:30","price":492589},{"date":"1396/05/04 09:40","price":492352},{"date":"1396/05/04 09:50","price":492312},{"date":"1396/05/04 10:00","price":492352},{"date":"1396/05/04 10:10","price":492036},{"date":"1396/05/04 10:20","price":491799},{"date":"1396/05/04 10:30","price":491917},{"date":"1396/05/04 10:40","price":492273},{"date":"1396/05/04 10:50","price":491917},{"date":"1396/05/04 11:10","price":491483},{"date":"1396/05/04 11:20","price":491522},{"date":"1396/05/04 11:30","price":492512},{"date":"1396/05/04 11:40","price":492905},{"date":"1396/05/04 11:45","price":493151},{"date":"1396/05/04 12:00","price":493233},{"date":"1396/05/04 12:10","price":493165},{"date":"1396/05/04 12:20","price":493544},{"date":"1396/05/04 12:30","price":493306},{"date":"1396/05/04 12:40","price":494068},{"date":"1396/05/04 12:50","price":494472},{"date":"1396/05/04 01:00","price":494968},{"date":"1396/05/04 01:10","price":494639},{"date":"1396/05/04 01:20","price":494141},{"date":"1396/05/04 01:30","price":494260},{"date":"1396/05/04 01:40","price":494249},{"date":"1396/05/04 01:50","price":494237},{"date":"1396/05/04 02:00","price":493872},{"date":"1396/05/04 02:10","price":494498},{"date":"1396/05/04 02:20","price":494404},{"date":"1396/05/04 02:30","price":494798},{"date":"1396/05/04 02:40","price":495011},{"date":"1396/05/04 02:50","price":495025},{"date":"1396/05/04 03:00","price":494985},{"date":"1396/05/04 03:10","price":495354},{"date":"1396/05/04 03:20","price":495104},{"date":"1396/05/04 03:30","price":495158},{"date":"1396/05/04 03:40","price":494880},{"date":"1396/05/04 03:50","price":495351},{"date":"1396/05/04 04:00","price":495640},{"date":"1396/05/04 04:20","price":495824},{"date":"1396/05/04 04:30","price":495745},{"date":"1396/05/04 04:40","price":495358},{"date":"1396/05/04 04:50","price":495095},{"date":"1396/05/04 05:00","price":495517},{"date":"1396/05/04 05:10","price":495665},{"date":"1396/05/04 05:20","price":495347},{"date":"1396/05/04 05:30","price":495387},{"date":"1396/05/04 05:40","price":495745},{"date":"1396/05/04 05:50","price":495308},{"date":"1396/05/04 06:10","price":495586},{"date":"1396/05/04 06:20","price":495824},{"date":"1396/05/04 06:30","price":496221},{"date":"1396/05/04 06:50","price":496102},{"date":"1396/05/04 07:00","price":496142},{"date":"1396/05/04 07:10","price":496221},{"date":"1396/05/04 07:20","price":496182},{"date":"1396/05/04 07:30","price":495983},{"date":"1396/05/04 07:40","price":495943},{"date":"1396/05/04 08:00","price":495864},{"date":"1396/05/04 08:10","price":495824},{"date":"1396/05/04 09:00","price":496023},{"date":"1396/05/04 09:10","price":495864},{"date":"1396/05/04 09:20","price":495943},{"date":"1396/05/04 09:30","price":496023},{"date":"1396/05/04 09:40","price":496301},{"date":"1396/05/04 09:50","price":496539},{"date":"1396/05/04 10:00","price":496499},{"date":"1396/05/04 10:17","price":496619},{"date":"1396/05/04 10:20","price":496897},{"date":"1396/05/04 10:30","price":496857},{"date":"1396/05/04 10:50","price":498605},{"date":"1396/05/04 11:00","price":498843},{"date":"1396/05/04 11:10","price":498804},{"date":"1396/05/04 11:20","price":498843},{"date":"1396/05/04 11:30","price":499002},{"date":"1396/05/04 11:40","price":500830},{"date":"1396/05/04 11:50","price":501227}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398