کمترین: 
464.38
بیشترین: 
473.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 464.88 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":464.88},{"date":"1396/05/04 12:20","price":464.38},{"date":"1396/05/04 01:00","price":464.63},{"date":"1396/05/04 02:00","price":468.75},{"date":"1396/05/04 02:20","price":468.38},{"date":"1396/05/04 08:00","price":466.63},{"date":"1396/05/04 09:00","price":466.5},{"date":"1396/05/04 10:00","price":466.88},{"date":"1396/05/04 10:20","price":467.13},{"date":"1396/05/04 11:00","price":467},{"date":"1396/05/04 11:20","price":467.38},{"date":"1396/05/04 12:00","price":466.5},{"date":"1396/05/04 12:20","price":468.13},{"date":"1396/05/04 01:00","price":466.63},{"date":"1396/05/04 01:20","price":467.38},{"date":"1396/05/04 02:00","price":467.63},{"date":"1396/05/04 02:20","price":466.38},{"date":"1396/05/04 03:00","price":466.13},{"date":"1396/05/04 03:20","price":465.88},{"date":"1396/05/04 04:00","price":464.88},{"date":"1396/05/04 04:20","price":465.13},{"date":"1396/05/04 05:00","price":466.13},{"date":"1396/05/04 06:00","price":466.63},{"date":"1396/05/04 06:20","price":467.5},{"date":"1396/05/04 07:00","price":466.88},{"date":"1396/05/04 07:20","price":465.63},{"date":"1396/05/04 08:00","price":467.88},{"date":"1396/05/04 08:20","price":470.13},{"date":"1396/05/04 09:20","price":472.63},{"date":"1396/05/04 10:00","price":471.88},{"date":"1396/05/04 10:20","price":472.25},{"date":"1396/05/04 11:00","price":472.13},{"date":"1396/05/04 11:20","price":473.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398