کمترین: 
50.14
بیشترین: 
51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 50.17 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":50.17},{"date":"1396/05/04 12:20","price":50.14},{"date":"1396/05/04 01:00","price":50.21},{"date":"1396/05/04 02:00","price":50.76},{"date":"1396/05/04 02:20","price":50.84},{"date":"1396/05/04 03:00","price":50.74},{"date":"1396/05/04 03:20","price":50.79},{"date":"1396/05/04 08:00","price":50.59},{"date":"1396/05/04 09:00","price":50.58},{"date":"1396/05/04 09:20","price":50.59},{"date":"1396/05/04 10:00","price":50.63},{"date":"1396/05/04 10:20","price":50.62},{"date":"1396/05/04 11:00","price":50.59},{"date":"1396/05/04 11:20","price":50.62},{"date":"1396/05/04 12:00","price":50.61},{"date":"1396/05/04 12:20","price":50.63},{"date":"1396/05/04 01:00","price":50.78},{"date":"1396/05/04 01:20","price":50.6},{"date":"1396/05/04 02:00","price":50.44},{"date":"1396/05/04 02:20","price":50.56},{"date":"1396/05/04 03:00","price":50.48},{"date":"1396/05/04 04:00","price":50.42},{"date":"1396/05/04 04:20","price":50.5},{"date":"1396/05/04 05:00","price":50.51},{"date":"1396/05/04 05:20","price":50.53},{"date":"1396/05/04 06:00","price":50.56},{"date":"1396/05/04 06:20","price":50.55},{"date":"1396/05/04 07:00","price":50.32},{"date":"1396/05/04 07:20","price":50.36},{"date":"1396/05/04 08:00","price":50.86},{"date":"1396/05/04 08:20","price":50.7},{"date":"1396/05/04 09:20","price":50.85},{"date":"1396/05/04 10:20","price":50.8},{"date":"1396/05/04 11:00","price":50.69},{"date":"1396/05/04 11:20","price":51}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398