کمترین: 
47.85
بیشترین: 
48.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 47.86 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":47.86},{"date":"1396/05/04 12:20","price":47.85},{"date":"1396/05/04 01:00","price":47.92},{"date":"1396/05/04 02:00","price":48.51},{"date":"1396/05/04 02:20","price":48.63},{"date":"1396/05/04 03:00","price":48.52},{"date":"1396/05/04 03:20","price":48.46},{"date":"1396/05/04 04:00","price":48.44},{"date":"1396/05/04 08:00","price":48.36},{"date":"1396/05/04 09:20","price":48.37},{"date":"1396/05/04 10:00","price":48.41},{"date":"1396/05/04 10:20","price":48.39},{"date":"1396/05/04 11:00","price":48.36},{"date":"1396/05/04 11:20","price":48.38},{"date":"1396/05/04 12:20","price":48.42},{"date":"1396/05/04 01:00","price":48.55},{"date":"1396/05/04 01:20","price":48.39},{"date":"1396/05/04 02:00","price":48.22},{"date":"1396/05/04 02:20","price":48.35},{"date":"1396/05/04 03:00","price":48.26},{"date":"1396/05/04 04:00","price":48.21},{"date":"1396/05/04 04:20","price":48.27},{"date":"1396/05/04 05:00","price":48.3},{"date":"1396/05/04 05:20","price":48.33},{"date":"1396/05/04 06:00","price":48.36},{"date":"1396/05/04 06:20","price":48.39},{"date":"1396/05/04 07:00","price":48.19},{"date":"1396/05/04 08:00","price":48.67},{"date":"1396/05/04 08:20","price":48.47},{"date":"1396/05/04 09:20","price":48.64},{"date":"1396/05/04 10:20","price":48.57},{"date":"1396/05/04 11:00","price":48.48},{"date":"1396/05/04 11:20","price":48.76}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398