کمترین: 
46.99
بیشترین: 
46.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 46.99 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:20","price":46.99}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398