کمترین: 
8671.4
بیشترین: 
8671.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8671.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":8671.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398