قیمت افغانی در تاریخ 3 مرداد 1396

کمترین: 
47.8
بیشترین: 
47.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 47.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":47.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397