کمترین: 
3809.5
بیشترین: 
3809.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3809.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":3809.5}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398