کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.89 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 01:00","price":2.89},{"date":"1396/05/03 09:20","price":2.9},{"date":"1396/05/03 11:00","price":2.89},{"date":"1396/05/03 12:00","price":2.9},{"date":"1396/05/03 01:20","price":2.91},{"date":"1396/05/03 02:20","price":2.9},{"date":"1396/05/03 03:20","price":2.89},{"date":"1396/05/03 04:00","price":2.9},{"date":"1396/05/03 04:20","price":2.91},{"date":"1396/05/03 05:20","price":2.92},{"date":"1396/05/03 06:00","price":2.93},{"date":"1396/05/03 06:20","price":2.92},{"date":"1396/05/03 07:00","price":2.93},{"date":"1396/05/03 07:20","price":2.92},{"date":"1396/05/03 08:00","price":2.91},{"date":"1396/05/03 08:20","price":2.92},{"date":"1396/05/03 09:00","price":2.93},{"date":"1396/05/03 10:00","price":2.92},{"date":"1396/05/03 10:20","price":2.93}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398