کمترین: 
450.13
بیشترین: 
465.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 450.38 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 12:00","price":450.38},{"date":"1396/05/03 01:00","price":450.13},{"date":"1396/05/03 02:00","price":450.38},{"date":"1396/05/03 05:20","price":450.25},{"date":"1396/05/03 06:20","price":451.63},{"date":"1396/05/03 07:00","price":451.38},{"date":"1396/05/03 07:20","price":451.75},{"date":"1396/05/03 08:00","price":451.63},{"date":"1396/05/03 08:20","price":451.38},{"date":"1396/05/03 10:20","price":451.63},{"date":"1396/05/03 11:00","price":451.5},{"date":"1396/05/03 11:20","price":451.63},{"date":"1396/05/03 12:00","price":451.13},{"date":"1396/05/03 12:20","price":451.63},{"date":"1396/05/03 01:00","price":452.25},{"date":"1396/05/03 01:20","price":452.13},{"date":"1396/05/03 02:00","price":453.63},{"date":"1396/05/03 02:20","price":454.13},{"date":"1396/05/03 03:20","price":454.88},{"date":"1396/05/03 04:00","price":455.63},{"date":"1396/05/03 04:20","price":456.63},{"date":"1396/05/03 05:20","price":457.38},{"date":"1396/05/03 06:00","price":455.88},{"date":"1396/05/03 06:20","price":457.5},{"date":"1396/05/03 07:00","price":456.88},{"date":"1396/05/03 07:20","price":457.38},{"date":"1396/05/03 08:00","price":458.25},{"date":"1396/05/03 08:20","price":461.63},{"date":"1396/05/03 09:00","price":461.88},{"date":"1396/05/03 09:20","price":463.5},{"date":"1396/05/03 10:00","price":463.63},{"date":"1396/05/03 10:20","price":463.38},{"date":"1396/05/03 11:00","price":463.13},{"date":"1396/05/03 11:20","price":465.13}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399