کمترین: 
48.62
بیشترین: 
50.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48.62 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 12:00","price":48.62},{"date":"1396/05/03 01:00","price":48.65},{"date":"1396/05/03 02:00","price":48.73},{"date":"1396/05/03 03:00","price":48.72},{"date":"1396/05/03 05:20","price":48.68},{"date":"1396/05/03 06:20","price":48.87},{"date":"1396/05/03 07:00","price":48.86},{"date":"1396/05/03 07:20","price":48.95},{"date":"1396/05/03 08:00","price":48.91},{"date":"1396/05/03 08:20","price":48.89},{"date":"1396/05/03 09:00","price":48.88},{"date":"1396/05/03 09:20","price":48.86},{"date":"1396/05/03 10:20","price":48.88},{"date":"1396/05/03 11:00","price":48.87},{"date":"1396/05/03 11:20","price":48.93},{"date":"1396/05/03 12:00","price":48.82},{"date":"1396/05/03 12:20","price":48.83},{"date":"1396/05/03 01:00","price":48.87},{"date":"1396/05/03 01:20","price":48.82},{"date":"1396/05/03 02:00","price":48.81},{"date":"1396/05/03 02:20","price":49.1},{"date":"1396/05/03 03:00","price":49.08},{"date":"1396/05/03 03:20","price":49.17},{"date":"1396/05/03 04:00","price":49.28},{"date":"1396/05/03 04:20","price":49.35},{"date":"1396/05/03 05:00","price":49.43},{"date":"1396/05/03 05:20","price":49.49},{"date":"1396/05/03 06:00","price":49.37},{"date":"1396/05/03 06:20","price":49.55},{"date":"1396/05/03 07:00","price":49.62},{"date":"1396/05/03 07:20","price":49.51},{"date":"1396/05/03 08:00","price":49.64},{"date":"1396/05/03 08:20","price":49.94},{"date":"1396/05/03 09:00","price":49.98},{"date":"1396/05/03 09:20","price":50.03},{"date":"1396/05/03 10:00","price":50.02},{"date":"1396/05/03 10:20","price":50.05},{"date":"1396/05/03 11:00","price":50.02},{"date":"1396/05/03 11:20","price":50.04}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398