کمترین: 
46.36
بیشترین: 
47.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 46.36 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 12:00","price":46.36},{"date":"1396/05/03 01:00","price":46.4},{"date":"1396/05/03 02:00","price":46.48},{"date":"1396/05/03 03:00","price":46.47},{"date":"1396/05/03 04:00","price":46.45},{"date":"1396/05/03 04:20","price":46.41},{"date":"1396/05/03 05:00","price":46.4},{"date":"1396/05/03 05:20","price":46.44},{"date":"1396/05/03 06:20","price":46.6},{"date":"1396/05/03 07:20","price":46.68},{"date":"1396/05/03 08:00","price":46.64},{"date":"1396/05/03 08:20","price":46.62},{"date":"1396/05/03 09:00","price":46.61},{"date":"1396/05/03 10:20","price":46.62},{"date":"1396/05/03 11:20","price":46.66},{"date":"1396/05/03 12:00","price":46.56},{"date":"1396/05/03 12:20","price":46.59},{"date":"1396/05/03 01:00","price":46.62},{"date":"1396/05/03 01:20","price":46.58},{"date":"1396/05/03 02:00","price":46.56},{"date":"1396/05/03 02:20","price":46.84},{"date":"1396/05/03 03:00","price":46.83},{"date":"1396/05/03 03:20","price":46.9},{"date":"1396/05/03 04:00","price":46.99},{"date":"1396/05/03 04:20","price":47.05},{"date":"1396/05/03 05:00","price":47.14},{"date":"1396/05/03 05:20","price":47.19},{"date":"1396/05/03 06:00","price":47.09},{"date":"1396/05/03 06:20","price":47.32},{"date":"1396/05/03 07:00","price":47.36},{"date":"1396/05/03 07:20","price":47.24},{"date":"1396/05/03 08:00","price":47.36},{"date":"1396/05/03 08:20","price":47.69},{"date":"1396/05/03 09:00","price":47.73},{"date":"1396/05/03 09:20","price":47.8},{"date":"1396/05/03 10:00","price":47.81},{"date":"1396/05/03 10:20","price":47.83},{"date":"1396/05/03 11:00","price":47.78},{"date":"1396/05/03 11:20","price":47.76}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398