کمترین: 
4432
بیشترین: 
4445
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4444 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 10:15","price":4433},{"date":"1396/05/02 10:30","price":4432},{"date":"1396/05/02 12:00","price":4435},{"date":"1396/05/02 12:19","price":4438},{"date":"1396/05/02 12:20","price":4440},{"date":"1396/05/02 12:30","price":4439},{"date":"1396/05/02 12:45","price":4442},{"date":"1396/05/02 01:00","price":4441},{"date":"1396/05/02 01:15","price":4442},{"date":"1396/05/02 01:45","price":4445},{"date":"1396/05/02 05:00","price":4444}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399