کمترین: 
8666.7
بیشترین: 
8666.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8666.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":8666.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399