کمترین: 
280.5
بیشترین: 
280.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در تاریخ 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 280.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":280.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398