کمترین: 
447.88
بیشترین: 
453.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 448 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 05:00","price":448},{"date":"1396/05/02 06:00","price":448.38},{"date":"1396/05/02 07:00","price":448.5},{"date":"1396/05/02 07:20","price":448.63},{"date":"1396/05/02 08:20","price":449.75},{"date":"1396/05/02 09:00","price":450.25},{"date":"1396/05/02 10:00","price":449.75},{"date":"1396/05/02 11:00","price":449.63},{"date":"1396/05/02 12:00","price":450.38},{"date":"1396/05/02 12:20","price":448.88},{"date":"1396/05/02 01:00","price":447.88},{"date":"1396/05/02 01:20","price":448.13},{"date":"1396/05/02 02:00","price":448.38},{"date":"1396/05/02 03:00","price":450.13},{"date":"1396/05/02 03:20","price":452.63},{"date":"1396/05/02 04:00","price":453.13},{"date":"1396/05/02 04:20","price":452.13},{"date":"1396/05/02 05:00","price":451.63},{"date":"1396/05/02 06:00","price":452},{"date":"1396/05/02 07:00","price":451.63},{"date":"1396/05/02 08:00","price":452.38},{"date":"1396/05/02 08:20","price":451.63},{"date":"1396/05/02 09:00","price":449.88},{"date":"1396/05/02 09:20","price":450.13},{"date":"1396/05/02 10:00","price":450.63},{"date":"1396/05/02 11:00","price":449.88}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399