کمترین: 
47.91
بیشترین: 
48.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 47.91 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 05:00","price":47.91},{"date":"1396/05/02 06:00","price":47.97},{"date":"1396/05/02 07:00","price":48},{"date":"1396/05/02 07:20","price":48.05},{"date":"1396/05/02 08:00","price":48.18},{"date":"1396/05/02 08:20","price":48.3},{"date":"1396/05/02 09:00","price":48.22},{"date":"1396/05/02 10:00","price":48.12},{"date":"1396/05/02 11:00","price":48.14},{"date":"1396/05/02 12:00","price":48.26},{"date":"1396/05/02 12:20","price":48.01},{"date":"1396/05/02 01:00","price":47.98},{"date":"1396/05/02 02:00","price":48},{"date":"1396/05/02 03:00","price":48.18},{"date":"1396/05/02 03:20","price":48.46},{"date":"1396/05/02 04:00","price":48.73},{"date":"1396/05/02 04:20","price":48.47},{"date":"1396/05/02 05:00","price":48.4},{"date":"1396/05/02 06:00","price":48.56},{"date":"1396/05/02 07:00","price":48.69},{"date":"1396/05/02 08:00","price":48.71},{"date":"1396/05/02 08:20","price":48.68},{"date":"1396/05/02 09:00","price":48.51},{"date":"1396/05/02 09:20","price":48.6},{"date":"1396/05/02 10:00","price":48.55},{"date":"1396/05/02 11:00","price":48.59}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399