کمترین: 
45.64
بیشترین: 
46.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 45.64 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 05:00","price":45.64},{"date":"1396/05/02 06:00","price":45.68},{"date":"1396/05/02 07:00","price":45.72},{"date":"1396/05/02 07:20","price":45.74},{"date":"1396/05/02 08:00","price":45.84},{"date":"1396/05/02 08:20","price":45.94},{"date":"1396/05/02 09:00","price":45.89},{"date":"1396/05/02 10:00","price":45.79},{"date":"1396/05/02 11:00","price":45.78},{"date":"1396/05/02 12:00","price":45.9},{"date":"1396/05/02 12:20","price":45.71},{"date":"1396/05/02 01:00","price":45.64},{"date":"1396/05/02 02:00","price":45.71},{"date":"1396/05/02 03:00","price":45.84},{"date":"1396/05/02 03:20","price":46.1},{"date":"1396/05/02 04:00","price":46.29},{"date":"1396/05/02 04:20","price":46.09},{"date":"1396/05/02 05:00","price":46.04},{"date":"1396/05/02 06:00","price":46.26},{"date":"1396/05/02 07:00","price":46.36},{"date":"1396/05/02 08:00","price":46.44},{"date":"1396/05/02 08:20","price":46.41},{"date":"1396/05/02 09:00","price":46.25},{"date":"1396/05/02 09:20","price":46.34},{"date":"1396/05/02 10:00","price":46.32},{"date":"1396/05/02 11:00","price":46.35}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399