پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
493150
بیشترین: 
495539
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 494751 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 02:40","price":494134},{"date":"1396/05/02 02:50","price":493740},{"date":"1396/05/02 03:00","price":493780},{"date":"1396/05/02 03:10","price":493740},{"date":"1396/05/02 03:20","price":493701},{"date":"1396/05/02 03:30","price":493662},{"date":"1396/05/02 03:40","price":493977},{"date":"1396/05/02 03:50","price":493898},{"date":"1396/05/02 04:00","price":493937},{"date":"1396/05/02 04:10","price":494016},{"date":"1396/05/02 04:20","price":494685},{"date":"1396/05/02 04:30","price":494764},{"date":"1396/05/02 04:40","price":494843},{"date":"1396/05/02 04:50","price":494961},{"date":"1396/05/02 05:00","price":494646},{"date":"1396/05/02 05:10","price":494607},{"date":"1396/05/02 05:20","price":494488},{"date":"1396/05/02 05:30","price":494646},{"date":"1396/05/02 05:40","price":494252},{"date":"1396/05/02 05:50","price":494016},{"date":"1396/05/02 06:00","price":494173},{"date":"1396/05/02 06:10","price":494095},{"date":"1396/05/02 06:20","price":493977},{"date":"1396/05/02 06:30","price":493937},{"date":"1396/05/02 06:40","price":494055},{"date":"1396/05/02 07:00","price":494095},{"date":"1396/05/02 07:10","price":493780},{"date":"1396/05/02 07:20","price":493858},{"date":"1396/05/02 07:40","price":493937},{"date":"1396/05/02 07:50","price":494016},{"date":"1396/05/02 08:00","price":494055},{"date":"1396/05/02 08:10","price":494134},{"date":"1396/05/02 08:20","price":494016},{"date":"1396/05/02 08:30","price":494055},{"date":"1396/05/02 08:50","price":494095},{"date":"1396/05/02 09:00","price":494134},{"date":"1396/05/02 09:10","price":494016},{"date":"1396/05/02 09:20","price":493898},{"date":"1396/05/02 09:30","price":493937},{"date":"1396/05/02 09:40","price":493898},{"date":"1396/05/02 09:50","price":493858},{"date":"1396/05/02 10:10","price":493937},{"date":"1396/05/02 10:20","price":494134},{"date":"1396/05/02 10:30","price":494055},{"date":"1396/05/02 10:40","price":493937},{"date":"1396/05/02 10:50","price":493347},{"date":"1396/05/02 11:00","price":493386},{"date":"1396/05/02 11:10","price":493307},{"date":"1396/05/02 11:20","price":493465},{"date":"1396/05/02 11:30","price":493150},{"date":"1396/05/02 11:40","price":493254},{"date":"1396/05/02 11:50","price":493871},{"date":"1396/05/02 12:00","price":493714},{"date":"1396/05/02 12:10","price":493780},{"date":"1396/05/02 12:20","price":493662},{"date":"1396/05/02 12:30","price":493754},{"date":"1396/05/02 12:40","price":493714},{"date":"1396/05/02 12:50","price":493754},{"date":"1396/05/02 01:00","price":493937},{"date":"1396/05/02 01:10","price":493754},{"date":"1396/05/02 01:20","price":493780},{"date":"1396/05/02 01:30","price":493937},{"date":"1396/05/02 01:40","price":494436},{"date":"1396/05/02 02:10","price":494475},{"date":"1396/05/02 02:20","price":494620},{"date":"1396/05/02 02:30","price":494751},{"date":"1396/05/02 02:40","price":495118},{"date":"1396/05/02 02:50","price":495184},{"date":"1396/05/02 03:00","price":495053},{"date":"1396/05/02 03:10","price":495000},{"date":"1396/05/02 03:20","price":494790},{"date":"1396/05/02 03:30","price":494908},{"date":"1396/05/02 03:40","price":494803},{"date":"1396/05/02 03:50","price":494948},{"date":"1396/05/02 04:00","price":494843},{"date":"1396/05/02 04:10","price":494725},{"date":"1396/05/02 04:20","price":494908},{"date":"1396/05/02 04:30","price":494685},{"date":"1396/05/02 04:40","price":494790},{"date":"1396/05/02 04:50","price":494908},{"date":"1396/05/02 05:00","price":495224},{"date":"1396/05/02 05:10","price":495460},{"date":"1396/05/02 05:20","price":495499},{"date":"1396/05/02 05:30","price":495539},{"date":"1396/05/02 05:40","price":495381},{"date":"1396/05/02 05:50","price":495263},{"date":"1396/05/02 06:00","price":495184},{"date":"1396/05/02 06:10","price":494515},{"date":"1396/05/02 06:20","price":494948},{"date":"1396/05/02 06:30","price":494830},{"date":"1396/05/02 06:40","price":494790},{"date":"1396/05/02 06:50","price":495184},{"date":"1396/05/02 07:00","price":495342},{"date":"1396/05/02 07:10","price":494751}
بروزرسانی در تاریخ 29 تیر 1398