قیمت آبشده بنکداری در تاریخ 2 مرداد 1396

کمترین: 
496400
بیشترین: 
499100
قیمت آبشده بنکداری در تاریخ 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 498900 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 12:10","price":496600},{"date":"1396/05/02 12:30","price":496700},{"date":"1396/05/02 11:20","price":496400},{"date":"1396/05/02 11:30","price":497000},{"date":"1396/05/02 11:40","price":496900},{"date":"1396/05/02 11:50","price":497200},{"date":"1396/05/02 12:00","price":497300},{"date":"1396/05/02 12:10","price":497400},{"date":"1396/05/02 12:30","price":497300},{"date":"1396/05/02 01:20","price":497500},{"date":"1396/05/02 01:40","price":497900},{"date":"1396/05/02 02:10","price":498200},{"date":"1396/05/02 02:20","price":498300},{"date":"1396/05/02 02:30","price":498400},{"date":"1396/05/02 02:40","price":498700},{"date":"1396/05/02 02:50","price":498600},{"date":"1396/05/02 03:00","price":498500},{"date":"1396/05/02 03:10","price":498400},{"date":"1396/05/02 03:50","price":498500},{"date":"1396/05/02 04:10","price":498700},{"date":"1396/05/02 04:40","price":498600},{"date":"1396/05/02 05:00","price":498700},{"date":"1396/05/02 05:10","price":498800},{"date":"1396/05/02 05:20","price":498900},{"date":"1396/05/02 05:40","price":498800},{"date":"1396/05/02 05:50","price":498900},{"date":"1396/05/02 06:10","price":498700},{"date":"1396/05/02 06:20","price":498900},{"date":"1396/05/02 06:40","price":499000},{"date":"1396/05/02 06:50","price":499100},{"date":"1396/05/02 07:10","price":498800},{"date":"1396/05/02 07:20","price":498900}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1397