کمترین: 
494305
بیشترین: 
494370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 1 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 494305 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/01 07:30","price":494305},{"date":"1396/05/01 08:20","price":494370},{"date":"1396/05/01 09:10","price":494305}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399