کمترین: 
496600
بیشترین: 
496700
قیمت آبشده بنکداری در امروز 1 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 496700 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/01 07:10","price":496700},{"date":"1396/05/01 10:00","price":496600},{"date":"1396/05/01 10:40","price":496700}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399