کمترین: 
501350
بیشترین: 
501500
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 1 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 501450 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/01 07:10","price":501450},{"date":"1396/05/01 09:50","price":501500},{"date":"1396/05/01 10:00","price":501400},{"date":"1396/05/01 10:10","price":501350},{"date":"1396/05/01 10:40","price":501450}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399