کمترین: 
152862
بیشترین: 
152862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 1 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 152862 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/01 07:10","price":152862}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399