کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT + رادار

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":193000000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":195000000},{"date":"1396/05/08 12:00","price":198000000},{"date":"1396/05/17 00:00","price":199000000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":200000000},{"date":"1396/05/30 00:00","price":199000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":200000000},{"date":"1396/06/07 00:00","price":204000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":205000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":207000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":257000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":260000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396