کیا اسپورتیج فول 2017 نیوفیس QL

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":203000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":206000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":208000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":210000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":279899000},{"date":"1396/11/12 12:00","price":295000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":325000000},{"date":"1396/11/26 12:00","price":320000000},{"date":"1396/12/05 11:01","price":315000000},{"date":"1396/12/06 00:00","price":310000000}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1396