رنو تلیسمان E2

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":177000000},{"date":"1396/05/18 12:00","price":176000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":259000000},{"date":"1396/11/09 12:04","price":261000000},{"date":"1396/11/10 12:00","price":269000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":270000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":260000000},{"date":"1396/12/19 00:00","price":258000000},{"date":"1396/12/21 12:00","price":260000000},{"date":"1396/12/27 00:00","price":257000000}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1397