ام وی ام X22 - دنده ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":57000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":60000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":60500000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":61500000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":65500000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":66500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":67500000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":69900000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":70900000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":71900000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1397